Så odlar vi

Ekologisk odling av matpotatis kräver andra arbetsmetoder jämfört med den konventionella. I ekologiskt jordbruk används inte konstgödsel eller kemiska växtskyddsmedel mot ogräs, ohyra och svampsjukdomar. Detta innebär ett större ekonomiskt risktagande för eko-odlaren som kan få stora skördebortfall eller t.o.m. bli utan saluförbar gröda. Inom ekologisk odling skall man vara alert, vara väl förberedd, aktiv och intresserad!

För att lyckas med ekologisk odling av potatis eftersträvas en bra växtföljd. På Hoxells ekogård odlar vi potatis på samma åker högst vart tredje år, för att minimera risken för potatissjukdomar som sprids via marksmitta.  Åren emellan står åkrarna i gröngödslingsvall, bestående av en blandning av klöver, timotej och rajgräs. Klöverns rotknölar fixerar luftens kväve och bakar in det i sin egen växtmassa och gör det tillgängligt för nästa gröda, dvs. potatisen. Under sommaren klipps gröngödslingsvallen ner 3-4 gånger och växtmassan lämnas kvar på åkern för att förbättra jordens mikroliv och mullhalt.

För att få bukt med ogräset i potatisåkrarna utövas flitig mekanisk ogräsreglering såsom harvning och kupning av potatisbänkarna.

På Hoxells ekogård tas regelbundet jordprover för laboratorieanalys (markkartering ) för att bedöma näringstillståndet i marken. Vi följer bl.a. jordens pH samt fosfor, kalium, magnesium, mangan, koppar och bor nivåer. Vid brist på spårämnen kan man i ekologisk odling använda, av Evira godkända, spårämnesblandningar i fast eller flytande form. Så även eko-odlaren kan ha behov av en spruttank för t.ex. tillförsel av flytande mangan!

Angrepp av bladmögel tidigt under odlingssäsongen är det största hotet mot en god skörd, eftersom potatisbladmögel hämmar tillväxten och medför en risk för angrepp av brunröta som gör att knölarna ruttnar. För att säkerställa skörden använder vi smittofritt utsäde, odlar sorter med god motståndskraft mot bladmögel och brunröta, har ett tillräckligt radavstånd och väl kupade drillar samt vidtar förebyggande åtgärder under sässong.

Gårdar i ekologisk produktion kontrolleras årligen på ort och ställe av ELY-centralen.